ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

  1. Сфера управління

1.1. Документи,   що  підготовлені на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади з грифом «Для службового користування».

1.2. Відомості щодо місцезнаходження військових частин, складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації.

1.3. Розпорядчі документи з питань зв’язку,  виписки з радіоданих при ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

1.4. Відомості щодо технічного стану та готовності по кожній окремій системі оповіщення.

1.5. Плани   об’єктів   (адміністративних   будинків)   з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

1.6. Зведені    відомості    про стан виконання районних програм створення страхового фонду документації.

1.7. Акти    інспекторських    перевірок    з     питань      цивільного   захисту та  техногенної безпеки району.

1.8. Документи щодо показників та критеріїв визначення оцінки і стану готовності органів управління, підприємств, сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.

1.9. Відомості щодо планів переведення підприємств, установ та організацій з роботи в мирний час на роботу в умовах особливого періоду, крім тих, що виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку та спеціальні вироби до них.

1.10. Відомості   про   організацію    системи   управління, пункти управління, міста, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

1.11. Повний   список   абонентів телефонних станцій з визначенням штатно-посадової структури.

1.12. Схеми організації зв’язку з неповним переліком позитивних та діючих частот.

1.13. Перелік документів з питань організації управління в особливий період, що передаються на дублюючий орган управління райдержадміністрації.

1.14. Відомості   щодо    порядку    організації    управління    і контролю за виконанням заходів мобілізаційного плану в райдержадміністрації та виконкомах місцевих рад.

1.15. Проекти    розпорядчих    документів    мобілізаційного   плану, штатні розписи управлінь, відділів та положення про них на особливий період в райдержадміністрації, виконкомах місцевих рад.

1.16. Відомості   щодо складу оперативної групи та порядку її передислокації на запасні пункти управління в райдержадміністрації, виконкомах місцевих рад.

1.17. Відомості   щодо    підготовки до передислокації особового складу та майна на запасні пункти управління в райдержадміністрації, виконкомах місцевих рад.

1.18. Доповідні, службові, пояснювальні записки, що стосуються діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації.

  1. Сфера економіки (мобілізаційна підготовка економіки)

2.1.  Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційний план місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

2.1.1.Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації, та фінансування мобілізаційних потужностей.

2.1.2.Виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період.

2.1.3.Виробництва,   закупівлі    та      поставки    продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.

2.1.4.Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

2.1.5.Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.

2.1.6.  Розміщення підприємств, яким доведені мобілізаційні завдання на виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт загального призначення.

2.1.7.Кількості    автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в райдержадміністрації, виконкомах місцевих ради.

2.1.8.Забезпечення   виконавців    мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

2.1.9.Створення    та    накопичення     нестандартного    обладнання та устаткування на особливий період.

2.1.10.Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.

2.1.11.Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

2.1.12.Надання   медичних, транспортних, поштових телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

2.1.13.Виробництва    найважливішої    цивільної промислової продукції в особливий період.

2.1.14.Номенклатури,     рівня накопичення, фактичної наявності,      місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в райдержадміністраціях, виконкомах місцевих рад, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

2.1.15.Капітального будівництва в особливий період.

2.1.16.Створення    страхового     фонду    документації     для     забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг  в особливий період.

2.1.17.Потреби   сільського   господарства   в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2.2.Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

2.3.Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

2.4.Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами,  установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

2.5.Відомості    про     заходи,   передбачені для забезпечення сталого функціонування райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

2.6.Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

2.7.Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад з питань мобілізаційної підготовки.

2.8.Відомості    про  виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

2.9. Документи (інформації, довідки, зведення) про збереження, утримання, розбронювання та реалізацію розброньованих матеріально-технічних цінностей мобрезерву.

2.10.Відомості,  які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

2.11.Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується райдержадміністрації, місцевих рад, окремого підприємства.

2.12.Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів,  які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

          2.13.Відомості     про     заходи     мобілізаційної      підготовки   та мобілізаційного плану місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

          2.14.Відомості   про   організацію   оповіщення,  управління   і зв'язку, порядок переведення місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

          2.15.Відомості    про   дислокацію,   характеристики   запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

2.16.Відомості    про    довгострокові    та    річні    програми мобілізаційної підготовки райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад, підприємства, установи, організації.

2.17.Відомості   про   потребу   в   асигнуваннях  та  фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад, підприємства, установи, організації.

 

  1. Сфера життєзабезпечення

 

3.1.Зведені відомості про пам'ятки музейного фонду району, що містять дорогоцінні каміння та дорогоцінні метали.

3.2.Прогнози на надзвичайні ситуації та засоби ліквідації їх наслідків, необхідні сили, матеріально-технічні ресурси району, міста, селищ, сіл.

3.3.Відомості   про   наслідки масового ураження населення району, руйнування сховищ, нафто-, газопродуктів, транспортних та інженерних комунікацій, гідротехнічних споруд.

3.4.Відомості про інженерно-технічні заходи щодо забезпечення стійкого водо-, теплопостачання і каналізації по району.

3.5.Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти і споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими районними програмами створення страхового фонду документації.

3.6.Плани  цивільної   оборони району, управління райдержадміністрації, району, міста, селищ, сіл на мирний час.

          3.7.Перелік      об'єктів     і     споруд     системи      життєзабезпечення, на які документація замікрофільмована, та мікрофільмів, прийнятих на державне зберігання.

3.8.Відомості про генеральні плани, проекти та їх детальний опис, що дають можливість визначитись у місцезнаходженні діючих головних споруд, насосних станцій, гідротехнічних споруд (греблі, дамби), які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

3.9.Матеріали топографо-геодезичних робіт на місто, селища, села (каталоги координат і висот у місцевій системі координат, схеми геодезичного обґрунтування та витяги з каталогів координат геодезичних пунктів).

3.10.Викопіровки    з    топографічних      карт    та планів зйомок міста, селищ, сіл.

3.11. Відомості щодо організації охорони конкретних об’єктів електро-, газо-, водо-, теплопостачання.

3.12. Схема планування території Волноваського району.

  1. Сфера безпеки і правопорядку

4.1.Відомості про надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

4.2.Журнал реєстрації облікових карток громадян про надання допуску до державної таємниці (форма 7).

4.3.Номенклатура секретних справ режимно-секретного органу.

4.4.Реєстраційно-облікові документи таємного діловодства.

4.5.План   заходів      щодо    охорони  державної  таємниці.

4.6.Положення  про   режимно-секретний орган (далі РСО), функціональні обов'язки працівників РСО райдержадміністрації, виконкомів міських рад.

4.7.Відомості щодо знищення конкретних матеріальних носіїв секретної інформації (акти на знищення).

4.8.Відомості про виявлені факти порушень законів України "Про державну таємницю", "Про інформацію", Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, про вжиті заходи реагування. Відомості службового розслідування за фактом витоку службової та секретної інформації.

4.9.Інструкція   про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом.

4.10.Відомості     щодо   організації охорони конкретних об'єктів режимно-секретної діяльності (приміщень, зон, територій). Акти за результатами обстеження зазначених об’єктів.

4.11.Відомості   щодо антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

  1. Кадрові питання

 

5.1. Особові справи працівників райдержадміністрації.

5.2. Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

5.3. Облікова   картка громадянина про надання допуску до державної таємниці (форма 6).

5.4. Перелік посад, що дають право працівникам, які їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності.

5.5. Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних (форма 6-Б) апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

  1. Архівна справа

6.1. Відомості про стан технічного захисту інформації в архівному відділ райдержадміністрації.

6.2. Листування зі службами спеціального зв’язку та захисту інформації України про технічний захист інформації.

6.3. Номенклатура секретних справ архівного відділу райдержадміністрації.

6.4. Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці архівного відділу райдержадміністрації, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів з грифом обмеженого доступу «Для службового користування».

6.5. Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці архівного відділу райдержадміністрації щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації (далі – МНІ) та документи до них, у разі висвітлення поширеної інформації щодо державної таємниці.

6.6. Річні плани, звіти про стан охорони державної таємниці, перегляд грифів секретності МНІ фондів, що знаходяться на секретному зберіганні.

6.7. Листування архівного відділу райдержадміністрації з підприємствами, установами, організаціями щодо рішень експертних комісій з питань державної таємниці, погодження номенклатур секретних справ та описів справ постійного зберігання.

6.8. Акти на знищення документів і справ тимчасового терміну зберігання.

6.9. Акти перевірок РСО установами вищого рівня, управлінням СБУ в Донецькій області.

6.10. Інформації про стан охорони державної таємниці в архівному 

  • Ban Pr
  • Ban Urad
  • Ban Vr
  • Ban Don

© 2020  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
  +38(06244) 4-14-37